چهارشنبه 04 بهمن 1396
09:30 تا 10:00
سخنرانی
دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض
انرژی و چشم انداز صنعت برق در ایران و جهان
چهارشنبه 04 بهمن 1396
10:30 تا 11:00
سخنرانی
دکتر بهمن جوادی
Fog Computing: Issues, Challenges and Opportunities
چهارشنبه 04 بهمن 1396
11:00 تا 11:30
سخنرانی
دکتر بهروز امیدوار تهرانی
Optimization-based User Group Management: Discovery, Analysis, Recommendation
چهارشنبه 04 بهمن 1396
16:00 تا 17:00
نشست تخصصی
دکتر محمدحسین یغمایی مقدم
IOT infrastructure for Smart City