حمایت علمی موسسه آموزش عالی خاوران از کنگره ICTCK 2018
1396-03-27

با پیگیری های دکتر کامل، موسسه آموزش عالی خاوران به صورت رسمی حامی علمی کنگره ICTCK 2018 شد.