تخفیف شرکت در کارگاه های تخصصی کنگره ICTCK 2018
1396-08-15

♦  20 درصد تخفیف دانشجویی

♦  35 درصد تخفیف برای افراد با ثبت نام مقاله