با تصویب هیات اجرایی کنگره، تاکنون ۱۰ کارگاه تخصصی برای کنگره ICTCK 2018 مورد تایید قرار گرفته که در روزهای آینده در مورد جزئیات آنها اطلاع رسانی خواهد شد.
1396-08-15

برخی از کارگاههای تخصصی تایید شده:

♦ کارگاه تخصصی ″طراحی ربات پرنده″ اقای دکتر سید مهدوی ومهندس جبرئیلی و مهندس سودمند

♦ کارگاه تخصصی ″مینی نت SDN″ اقای دکتر تشتریان و خانم مهندس نوروزیان

♦ کارگاه تخصصی ″پایتون و PULP″ اقای دکنر تشتریان وخانوم مهندس نوروزیان

♦ کارگاه تخصصی ″FPGA desingn″ اقای دکتر حسینی و مهندس اباذری

♦کارگاه نخصصی ″روش تحقیق و مقله نویسی″ اقای دکتر کامل و خانم دکتر هوشمند