50 درصد تخفیف شرکت در کارگاه‌های تخصصی برای افراد با پذیرش مقاله
1396-10-15

با موافقت هیات اجرایی کنگره، ۵۰ درصد تخفیف شرکت در کارگاه ها برای افراد با پذیرش مقاله در نظر گرفته می شود.