هزینه‌های شرکت در کنگره 

  • برای افراد که پذیرش مقاله دارند، مهلت ثبت‌نام زودهنگام 18 دیماه 1396 می‌باشد و پس از این تاریخ ثبت‌نام با تاخیر اعمال خواهد شد.