ششمین کنفرانس بین‌المللی

فن‌آوری اطلاعات؛ ‌حال و آینده (ITPF 2018)

مهندسی نرم‌افزار

وب معنایی

پنجمین کنفرانس بین‌المللی

شبکه‌های اطلاعات هوشمند و سیستم‌های پیچیده (IINCS 2018)

پردازش زبانهای طبیعی

الگوریتمهای کامپیوتری

چهارمین کنفرانس بین‌المللی

مهندسی کنترل، الکترونیک، مخابرات ‌و شبکه‌های هوشمند (ICCECS 2018)

نظریه محاسبات

پردازش ابری

چهارمین کنفرانس بین‌المللی

مهندسی دانش، اطلاعات و نرم‌افزار (ICKIS 2018)

سیستمهای توزیع شده

پردازش موازی

اولین کنفرانس بین‌المللی

امنیت و مدیریت ریسک (ICSRM 2018)

تعامل انسان و کامپیوتر

مدیریت اعتماد

 

معماری کامپیوتر

نظریه شواهد

 

الگوریتمهای وب

سیستمهای مبتنی بر دانش