دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: akbazar.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: akbarzadeh [at] ieee.org
 
 
 
دکتر محمد تشنه لب
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وب سایت: wp.kntu.ac.ir/teshnehlab/
پست الکترونیکی: teshnehlab [at] eetd.kntu.ac.ir
 
 
 
دکتر فائزه توتونیان مشهد
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: toutouni.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: toutouni [at] um.ac.ir
 
 
 
دکتر محمدهادی فراهی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: farahi.profcms.um.ac.ir
پست الکترونیکی: farahi [at] um.ac.ir
 
 
 
دکتر جواد صدری
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه کنکوردیا، کانادا
وب سایت: users.encs.concordia.ca/~j_sadri/
پست الکترونیکی: j_sadri [at] encs.concordia.ca
 
 
 
دکتر رضا منصفی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: monsefi.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: monsefi [at] um.ac.ir
 
 
 
دکتر مهدی یعقوبی
عضو کمیته علمی و رئیس کنگره
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: yaghoobi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر مجید وفایی جهان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: www.vafaeijahan.com/en/
پست الکترونیکی: vafaeijahan [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر محمد حسین معطر
عضو کمیته علمی و دبیر علمی کنفرانس IINCS
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: moattar [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر سید جواد سید مهدوی چابک
عضو کمیته علمی و دبیر اجرایی کنگره
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: mahdavi.mshdiau.ac.ir
پست الکترونیکی: mahdavi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر مهرداد جلالی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: jalali [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر آرش استادزاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه دلف هلند
وب سایت: www.ce.ewi.tudelft.nl/ostadzadeh/
پست الکترونیکی: arash [at] ce.et.tudelft.nl
 
 
 
دکتر یحیی فرقانی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: yforghani [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر احسان عادلی مسبب
عضو کمیته علمی
محقق، دانشگاه استنفورد
وب سایت: stanford.edu/~eadeli/
پست الکترونیکی: eadeli [at] stanford.edu
 
 
 
دکتر گلاره ویسی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: visi3723 [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر جواد حمید زاده
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سجاد
وب سایت: www.researchgate.net/profile/javad_hamidzadeh2
پست الکترونیکی: j_hamidzadeh [at] sadjad.ac.ir
 
 
 
دکتر محبوبه هوشمند
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: ceit.aut.ac.ir/~houshmand/
پست الکترونیکی: houshmand [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر پیمان گلی
عضو کمیته علمی
مربی، موسسه آموزش عالی خاوران
پست الکترونیکی: goli [at] mail.khi.ac.ir
 
 
 
دکتر رضا گداز
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: rgodaz.mshdiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: rgodaz [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر رضا شیبانی
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: sheibanir911 [at] mums.ac.ir