دکتر حسین دلداری
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: profsite.um.ac.ir/~hd/
پست الکترونیکی: hd [at] ferdowsi.um.ac.ir
 
 
 
دکتر مجید وفایی جهان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: www.vafaeijahan.com/en/
پست الکترونیکی: vafaeijahan [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر بهشید بهکمال
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: behkamal.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: behkamal [at] um.ac.ir
 
 
 
دکتر حسن شاکری
عضو کمیته علمی و دبیر علمی کنفرانس ICKIS
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: shakeri [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر مسعود نیازی ترشیزی
عضو کمیته علمی و دبیر کارگاه‌های تخصصی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: mniazi.ir
پست الکترونیکی: niazi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
 
دکتر مهرداد جلالی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: jalali [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر اسماعیل خیرخواه
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: www.e-kheirkhah.com/
پست الکترونیکی: kheirkhah [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر مرتضی نیکوقدم
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه امام رضا (ع)
پست الکترونیکی: m.nikooghadam [at] imamreza.ac.ir
 
 
 
دکتر قمرناز تدین
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: tadayon [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر سید عابد حسینی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: hosseyni.mshdiau.ac.ir
پست الکترونیکی: hosseyni [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر حسن راعی ثانی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: h.raei [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر محمد قاسمی گل
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه بیرجند
پست الکترونیکی: ghasemigol [at] birjand.ac.ir
 
 
 
دکتر امیرفرید امینیان مدرس
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سجاد
پست الکترونیکی: afamodarres [at] sadjad.ac.ir
 
 
 
دکتر بشرا رجائی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه سجاد
وب سایت: www.boshra-rajaei.ir/
پست الکترونیکی: b.rajaei [at] sadjad.ac.ir
 
 
 
دکتر مجتبی عسگری
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: m.asgari [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر رضا گداز
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: rgodaz.mshdiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: rgodaz [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر رضا شیبانی
عضو کمیته علمی
دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: sheibanir911 [at] mums.ac.ir
 
 
 
مهندس علی بهرامی زاده
عضو کمیته علمی
مشاور سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه) خراسان رضوی
پست الکترونیکی: ali.bahramizadeh [at] ut.ac.ir