کمیته اجرایی
دکتر مهدی یعقوبی
رئیس
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: yaghoobi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر سعید طوسی زاده
نایب رئیس
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: s.toosi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر داود بهره‌پور
دبیر علمی کنگره
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: bahrepour.mshdiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: bahrepour [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر سید جواد سید مهدوی چابک
دبیر اجرایی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: mahdavi.mshdiau.ac.ir
پست الکترونیکی: mahdavi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر ریحانه کاردهی مقدم
دبیر علمی کنفرانس ICCECSG
دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: r_k_moghaddam [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر حسن شاکری
دبیر علمی کنفرانس ICKIS
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: shakeri [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر محمد حسین معطر
دبیر علمی کنفرانس IINCS
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: moattar [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر فرزاد تشتریان
دبیر علمی کنفرانس ITPF
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: tashtarian.mshdiau.ac.ir/
پست الکترونیکی: tashtarian [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر سیدرضا کامل طباخ
دبیر علمی کنفرانس ICSRM
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: drkamel.ir
پست الکترونیکی: drkamel [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر مسعود نیازی ترشیزی
دبیر کارگاه‌های تخصصی
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: mniazi.ir
پست الکترونیکی: niazi [at] mshdiau.ac.ir
 
 
 
دکتر حمید طباطبایی
مسئول کمیته انتشارات
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
وب سایت: tabatabaee.iauq.ac.ir/fa/home
پست الکترونیکی: hamid.tabatabaee [at] iauq.ac.ir
 
 
 
دکتر مهدی ظریف
مدیر کمیته صنعت
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
پست الکترونیکی: zarif.mahdi [at] ieee.org
 
 
 
مهندس علی قهرمانی
دبیر اجرایی کنفرانس (IoTDSC 2018)
مربی، دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه آزاد مشهد
وب سایت: ghahramany.ir
پست الکترونیکی: ali [at] ghahramany.ir
تلفن: 09157000288