# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1159-ICTCK A coordinated performance of power system operator with participants in demand response programs considering environmental pollution constraints پیمان صرافیان، قاسم درخشانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1230-ICTCK An improved Extreme Learning Machine structure based on Spherical Prototype Generator نسرین حسین نیا، سید جواد سید مهدوی چابک، محمد رضا اکبر زاده ی توتونچی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
3 1076-ICTCK (R1) An Investigation of the Influence of Music on Deltoid Muscle Fatigue of Shoulder مهسا فرشاد مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1143-ICTCK A novel hybrid firefly algorithm using of differential evolution algorithm مرضیه نبی زاده، گلاره ویسی، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
5 1200-ICTCK A Novel Tour Planning Model using Big Data مهدیس بنای دزفولی، محمد حسین ندیمی شهرکی، Badaruddin Mohamed مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
6 1236-ICTCK A review on some of the Energy Aware Migration and Saving the SLA Algorithms in the Cloud عاطفه طالبیان، دکتر سیدرضا کامل طباخ مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
7 1237-ICTCK A survey on Man-in-the-middle attacks on SSL/TLS protocol سیدمحسن حسینی، دکتر حسن شاکری، دکتر سیدرضا کامل طباخ مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
8 1108-ICTCK A Two-Level Fuzzy Logic Based DoS Attack Detection Algorithm for Body Sensor Networks سید مهدی نظام خیرابادی، نازبانو فرزانه بهالگردی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
9 1144-ICTCK Bit level encryption on images based on hyper-chaotic system رضا محمد هی هی، مجید وفایی جهان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
10 1086-ICTCK Fault tolerant full adder design based on GDI technique مسعود سلطانی زنجانی، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
11 1140-ICTCK Improvement of Dragonfly Algorithm with Chaos Theory فاطمه بندی، دکتر مهدی یعقوبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
12 1169-ICTCK Improvement of Two Distance Bounding Protocols Against Terrorist and Force Attacks آزاده ایمانی راد، مهدی رمضان علاقه بند مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
13 1118-ICTCK Improve the retrieval of documents relevant to the user's query expansion approach based on spell correction in the information retrieval system مریم هوتی نژاد، حمیدرضا غفاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
14 1253-ICTCK Missing Data Imputation in Breast Cancer using Tensor and Beysian Network عاطفه نکویی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
15 1172-ICTCK Optimal Tuning of PI Controller Coefficients using Black Hole Algorithm for Power Control of DFIG-based Wind Turbines فائزه پورعرب، دکتر ریحانه کاردهی مقدم، محمد ناصر هاشم نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
16 1095-ICTCK Overview of ITS and Some Solutions to Reduction Traffic دانیال ملک زاده، علی پیروی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
17 1225-ICTCK Palmprintprint Verification Based on Extracted Features Using SURF Algorithm and FLANN Classifier سعید نوروزی شیرمرد مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
18 1133-ICTCK Proposing an ERP framework based on Service Oriented Architecture and cloud computing environment Case: IRISL Container Department عباس آسوشه، آرش افشین فر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
19 1111-ICTCK Query-oriented Text Summarization using Sentence Extraction Technique مهسا افشاری زاده، حسین ابراهیم پور کومله، ایوب باقری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
20 1158-ICTCK "تشخیص جوامع با استفاده از روش یادگیری تقویتی در شبکه‌‌های پیچیده پویا" فاطمه ترشیزی نژاد، بهرام شهابی، مهرداد جلالی، دکتر مسعود نیازی ترشیزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
21 1148-ICTCK (R1) Security Analysis of Big Data in Internet of Things سعید بنائیان فر، آزاده ایمانی راد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
22 1020-ICTCK (R1) The Internet Effects of Objects in Urban Development سارا میری، رضا اسمعیل بیگی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
23 1077-ICTCK اجاره طیف در شبکه های رادیو شناختی به منظور افزایش امنیت اطلاعات با استفاده از نظریه بازی‌ها امید امامی، سید جواد سید مهدوی چابک، گلاره ویسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
24 1174-ICTCK احرازهویت دو طرفه در RFID با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی برای سیستم‏های پزشکی مبتنی بر اینترنت اشیاء داود نوری، حسن شاکری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
25 1228-ICTCK احرازهویت کارا برای RFID با استفاده از رمزنگاری منحنی بیضوی برای سیستم‏های پزشکی مبتنی بر اینترنت اشیاء داود نوری، سید محمد حسین معطر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
26 1074-ICTCK ادغام در سطح ویژگی‌های موجک و زمانی سیگنال‌های قلبی و تشخیص ضربان‌های زودهنگام بطنی با استفاده از شبکه‌ی عصبی شعاعی امید مخلصی، فرزان خطیب، آیدا علیرضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
27 1075-ICTCK ارایه مدلی جهت به کار گیری پذیرش فناوری TAM در اینترنت اشیا امیرعباس فرهمند، رضا رادفر، مانی شریفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
28 1058-ICTCK ارایه مدلی مبتنی بر آنتالوژی برای ساختارمندکردن داده ها در اینترنت اشیا آیدا نوربخش، قمرناز تدیّن تبریزی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
29 1068-ICTCK ارائه روشی جهت تخمین هزینه نرم افزار با استفاده از PCA جهت کاهش ابعاد و به کمک داده کاوی آذین صابری نژاد، رضا طاولی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
30 1214-ICTCK ارائه روشی جهت ترکیب سرویس‌های وب در محاسبات ابری بر اساس معیارهای کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته شاهین عراقی، تکتم غفاریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
31 1206-ICTCK ارائه روشی نو در رمزنگاری تصویر رنگی با استفاده از دنباله‌های DNA و نگاشت فوق‌آشوب شیما مهرجو، دکتر مهدی یعقوبی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
32 1054-ICTCK ارائه سیستم توصیه‌گر در شبکه اجتماعی با استفاده از الگوریتم گرده‌افشان گل‌های کلونال الهام کارگر، مهدی محرابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
33 1005-ICTCK ارائه یک الگوریتم بهبودیافته پویا به منظور مسیریابی ربات های چندگانه متحرک با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی زنبور عسل و الگوریتم ژنتیک حمید کشمیری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
34 1147-ICTCK (R1) ارائه یک روش داده کاوی مبتنی بر شبکه فازی عصبی خودسازمانده به منظور شناسایی سیستم های دینامیک غیر خطی شیرین ریخته گر مشهد، رضا قائمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
35 1203-ICTCK ارائه یک روش مبتنی بر خوشه‌بندی دوبعدی برای جانهی داده‌های بیان ژن در ریزآرایه مژگان فرزین، مهرداد جلالی، دکتر محمد حسین معطر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
36 1215-ICTCK ارائه ی یک ساختار جدید برای تصمیم گیری چند معیاره براساس تئوری بازی فازی انسیه مدیری دوم، گلاره ویسی، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
37 1151-ICTCK ارائه یک سیستم پیشنهادی برای کشاورزی هوشمند با استفاده از اینترنت اشیاء سعدون عزیزی، سروش ثابتی، صنعان مارابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
38 1218-ICTCK ارائه‌ی یک طرح توصیه‌‌ی دوست مبتنی بر اعتماد در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از مدل CATEF حسام قلی نیا نوخندان، دکتر حسن شاکری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
39 1220-ICTCK ارتقاء جایگاه فناوری اطلاعات در اثربخشی مدیریت دانش با بکارگیری دانش کسب شده در پروژه‌های مهندسی نرم‌افزار (مطالعه موردی) محمد تقی زاده، مرتضی اقامحمدیان شعرباف، آرام تاج بخش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
40 1012-ICTCK ارزیابی سیگنال مغزی در طی فرآیند بایو فیدبک همو انسفالوگرافی به منظور بهبود توجه منیره نوکار، مجید قشونی، علی شیخانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
41 1057-ICTCK ارزیابی فنی و اقتصادی طرح‌های تشویقی احداث مولدهای تجدیدپذیر (نمونه موردی: نصب 15 کیلووات سلول خورشیدی در شهر بجنورد) محمد مهدی سلیمانی، سعید سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
42 1247-ICTCK (R1) استفاده از تنظیم سازی کاهش مقادیر ویژه برای بهبود ترارسان تدریجی SVM زهره سلیمانی، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
43 1041-ICTCK استفاده از مدل مارکوف با رتبه بندی صفحات احتمالی مورد واکشی کاربر برای رسیدن به نتایج بهتر در پرس و جوی صفحات وب معنایی مهدی شهابی پور، ُسیدمجید نورحسینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
44 1192-ICTCK استفاده از هموارکننده ی L1/2 در یادگیری گرادیانی شبکه های عصبی خود سازمانده زهرا مهرآوران، سید جواد سید مهدوی، یحیی فرقانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
45 1219-ICTCK افزایش بازده سیستم توربین بادی با استفاده از کنترلر پیش بین و خطی سازی ژاکوبین حسین گواهیان جهرمی، محسن سیماب مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
46 1122-ICTCK الگوریتم ترکیبی فاخته-کلونی زنبور مصنوعی مبتنی بر نمونه برداری فرامکعب لاتین و یادگیری مبتنی بر تضاد عاطفه اسدی کاریزکی، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
47 1160-ICTCK الگوریتمی کارا جهت آشکارسازی و ردیابی چهره‌های انسانی با انتخاب مناسب ویژگی‌های چهره محمد جریو، عابدین مظلوم، احسان فضل ارثی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
48 1146-ICTCK امکان‌سنجی بررسی اصالت اسناد کاغذی معین عطارچی، اسماعیل خیرخواه مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
49 1083-ICTCK امنیت SMS با الگوریتم های منحنی بیضوی و رمزنگاری آشوب عباس مونس ثجیل، سیدامین حسینی سنو، آلا اکرامی فرد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
50 1162-ICTCK انتخاب سلسه مراتبی ویژگی ها بر اساس تئوری بازیها حمیده اشرفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
51 1110-ICTCK انتخاب کارامد وب سرویس ها برای بالا بردن کیفیت خدمات در پردازش ابری لیلیا پورمدحجی، ابراهیم بهروزیان نژاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
52 1238-ICTCK انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری و معیار آنتروپی عاطفه مهتابی، الهام پروین نیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
53 1045-ICTCK بازی‌های سه نفره بیزی کوانتومی از دیدگاه بهینگی اجتماعی امیررضا مهدوی شهری، محبوبه هوشمند، محمدرضا اکبرزاده توتونچی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
54 1093-ICTCK بررسی اثر موسیقی خنثی بر افراد با استفاده از سیگنال مغزی (EEG) دانیال ملک زاده، سعید راحتی قوچانی، محیا دادگر آزاد مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
55 1128-ICTCK بررسی امنیت در شبکه‌های هوانوردی مبتنی بر TCP/IP مریم فرشچیان یزدی، مهدی یوسف زاده، سید رضا کامل مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
56 1136-ICTCK بررسی تاثیر فیدبک دیداری بر عملکرد سیستم BCI در تصور حرکت دست به منظور توانبخشی عصبی سید علی حسینی، مهدی آذرنوش مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
57 1026-ICTCK بررسی تشخیص چهره با استفاده از شبکه عصبی پیچشی 9 لایه میلاد گودرزی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
58 1053-ICTCK بررسی تکنیک های شناسایی بدافزار مهرنوش پاپری، مهدی محرابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
59 1180-ICTCK بررسی چالش های به کارگیری اینترنت اشیاء در تسهیل تردد وسایل نقلیه استفاده شده در فوریت های پزشکی پروانه نظری، رضا خواجویی، نگار ملاح، لیلا احمدیان، محمد باقر جندقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
60 1204-ICTCK بررسی چالش ها و کاستی های معماری سرویس های AAA شبنم محمدحسنی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
61 1091-ICTCK بررسی چیدمان پروازها با الگوریتم رقابت استعماری ICA در مدیریت ترافیک هوایی حدیث احمدیان یزدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
62 1245-ICTCK بررسی روش های جانهی داده‌های بیان ژن مژگان فرزین، مهرداد جلالی، دکتر محمد حسین معطر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
63 1178-ICTCK بررسی میزان آشنایی و تمایل متخصصین حوزه فناوری اطلاعات به فناوری های پوشیدنی مینا زیبائی، رضا خواجویی، فاطمه باقری چاروک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
64 1060-ICTCK بکار گیری انرژی های تجدیدپذیر و تاثیر آن بر استراتژی دفاع در برابر تهدیدات مخرب و رویکرد آن در سیستم های قدرت علیرضا قمر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
65 1195-ICTCK بهبود الگوریتم بهینه سازی شیر برای حل مسائل بهینه سازی سراسری فریبا فلاح، مهرداد جلالی، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
66 1021-ICTCK بهبود الگوریتم چند مرکزفازی C-ordered-means مبتنی بر بستارهای انتقالی و خوشه بندی طیفی سعید قادری مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
67 1080-ICTCK بهبود الگوریتم رمزنگاری تصاویر رنگی بر اساس دنباله DNA ، سیستم فوق آشوب آبشاری پیچیده و آشوب لجستیک سمیه بصیری، دکتر مهدی یعقوبی، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
68 1217-ICTCK بهبود الگوریتم سیاه چاله با کمک فرآیند انتشار و اصلاح عمل جذب برای مسائل بهینه‌سازی سراسری محبوبه سادات کباری، دکتر مهدی یعقوبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
69 1207-ICTCK بهبود الگوریتم مگس میوه با استفاده از آشوبناک آبشاری و پارامتر جدید لاندا مهسا کریم دادیان، دکتر مهدی یعقوبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
70 1239-ICTCK بهبود امنیت ارسال اطلاعات در اجاره طیف در شبکه های رادیوشناختی با استفاده از لاگرانژ دوگان امید امامی، سید جواد سید مهدوی چابک، گلاره ویسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
71 1116-ICTCK بهبود توازن بار بین کنترلرها در زیرساخت های ارتباطی شبکه های مبتنی بر نرم افزار مهدی امینیان، محمدکاظم معماریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
72 1181-ICTCK بهبود دقت مکانیابی تکنولوژی محدوده آزاد در شبکه های حسگر بی‌سیم به کمک روش بردار جهت‌دار فازی عاطفه صنیعی، سید رضا کامل طباخ مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
73 1166-ICTCK بهبود روش تشخیص عارضه های پانکراس با استفاده از تصاویر سی تی اسکن به کمک شبکه عصبی رویا بابایی قریشوند، سعید طوسی زاده، ثمینه بلورساز مشهدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
74 1092-ICTCK بهبود روش خوشه بندی K-Means Overlapping با استفاده از Extreme Learning Machine برای کاربردهای پزشکی صالح نیک رفتار، مهرداد جلالی، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
75 1006-ICTCK بهبود زمان اجرای وظایف در شبکه‌های گرید عمومی با استفاده از یک الگوریتم تکاملی ترکیبی مبتنی بر الکوریتم ژنتیک و بهینه‌سازی انبوه ذرات سبحان اسماعیلی، محمد حسین رنجبر، Jawad Kazim مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
76 1184-ICTCK بهبود عملکرد الگوریتم گروه جوجه مرغها مصطفی خدادادی فورگ، سید جواد سید مهدوی چابک، گلاره ویسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
77 1024-ICTCK بهبود کارآیی روش OMCS در زمینه فهم ماشینی مبتنی بر رفتار شناختی انسان سیدمهدی باقرزاده، یحیی فرقانی، زهره مستوفیان مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
78 1105-ICTCK بهبود کارایی ماشین یادگیری مفرط با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب تطبیقی به منظور طبقه بندی و رگرسیون امیرعباس سبزواری، مهرداد جلالی، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
79 1031-ICTCK بهبود کیفیت تصاویر کم نور با استفاده از اتوماتای یادگیر مهسا مرزبان، مهدی محرابی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
80 1062-ICTCK بهبود موقعیت کنترلرها جهت به حداقل رساندن هزینه در شبکه های نرم افزار محور (SDN ) با استفاده از الگوریتم های هیورستیک سمانه بندگی، فرزاد تشتریان مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
81 1099-ICTCK بهینه سازی توأم بارترافیکی و تحویل کانال در شبکه های LTE و LTE-A با استفاده از تئوری بازی ها راحله وحیدی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
82 1175-ICTCK پیاده‌سازی سخت‌افزاری تبدیل کسینوسی گسسته بدون عمل ضرب و با حداقل تعداد جمع‌کننده محمدمهدی آزادفر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
83 1156-ICTCK پیش بینی نیاز آبی شهری کوتاه مدت بروش LS-SVM بهینه شده با TLBO ( مطالعه موردی ایستگاه پمپاژ سرافرازان مشهد ) مجید جعفری، دکتر ریحانه کاردهی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
84 1082-ICTCK پیش بینی و پیشنهاد پیوند در شبکه های اجتماعی با استفاده از الگوریتم فرامکاشفه ای ترکیبی ممتیک طاهره جمشیدی، مهدی محرابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
85 1252-ICTCK (پیشنهاد یک مدل کیفیت نرم افزار برای سیستم های رزرواسیون آنلاین) شرکت های خدمات هواپیمایی و گردشگری میلاد جمشید عینی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
86 1150-ICTCK تاثیر رسانه اجتماعی و جهت گیری بازار بر نوآوری نام تجاری (مطالعه موردی: ایران خودرو - تهران) پگاه باقرزاده، هادی رزقی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
87 1243-ICTCK تاثیر ضخامت گیت بر عملکرد ترانزیستور نانوسیمی سیلیکنی بدون پیوندتمام گیت استوانه ای چهار فلزی اکرم نصرآبادی، mohammad javadian مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
88 1106-ICTCK تاثیر مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیران بر یادگیری سازمانی در مدیران بانک ملت استان خراسان رضوی بهروز ارشی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
89 1065-ICTCK تحلیل اثر تحریک دیداری – شنیداری (AVS) بر استرس با استفاده از سیگنال مغزی (EEG) دانیال ملک زاده، مهدی آذرنوش، حسین سلیمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
90 1100-ICTCK تحلیل سیستم برنامه ریزی هوشمند واحد دانشگاه الهه فقیه نیا، مونا کاردهی مقدم، مریم خیرابادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
91 1234-ICTCK تحلیل و ادغام برخی از روش‌های کدینگ‌های فضا زمان در سیستم‌های مخابراتی چند ورودی و چند خروجی مژگان مصطفوی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
92 1084-ICTCK تشخیص آلات موسیقی مبتنی بر ویژگی بعد فرکتالی و جستجوی فرااکتشافی سیما چکنه، دکتر مهدی یعقوبی، دکتر محمد حسین معطر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
93 1079-ICTCK تشخیص بدافزار با استفاده از شناسایی کد های تکرار مهرنوش پاپری، مهدی محرابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
94 1046-ICTCK تشخیص حمله صرعی بوسیله شبکه عصبی ترکیب شده با الگوریتم ازدحام جمعیت چند‌هدفه تحت ویژگی های مستخرج از تبدیل ویولت سیگنال NIRs اصلان مدیر، محمد علی خلیل زاده، علی گرجی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
95 1135-ICTCK تشخیص درجه افسردگی با استخراج ارتباط موثر در سیگنال مغزی زینب کسنوی، مجید قشونی، ایرج وثوق مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
96 1134-ICTCK تشخیص درجه افسردگی با استخراج عدم تقارن در سیگنال مغزی ازیتا شیرمحمدی، مجید قشونی، ایرج وثوق مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
97 1017-ICTCK تشخیص ناروانی کشیده گویی با استفاده از شباهت سنجی فریم های متوالی گفتار ریحانه برومند، محسن کریمان خراسانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
98 1179-ICTCK تعیین ظرفیت بهینه سیستم هایبرید بادی-خورشیدی-باتری جدا از شبکه مقید به قیود قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی شیرمورچه مرتضی احمدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
99 1240-ICTCK توسعه و بهبود الگوریتم جستجوی اول سطح با استفاده از جمع پیشوندی برروی پردازنده گرافیکی ناهید خیبری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
100 1048-ICTCK تولید گاز هیدروژن از منابع تجدید پذیر در تاسیسات انتقال گاز محمد نظیری کردکندی، روح الله علومی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
101 1232-ICTCK جستجوی سرویس در محیط اینترنت اشیاء متحرک با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر بلوم فیلتر با تابع درهم ساز تطبیق یافته بهناز جوینی پور مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
102 1205-ICTCK حذف فرکانس های GSM با صفحات FSS محمد رسول واعظی کاخکی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
103 1103-ICTCK خانه هوشمند بر پایه نودهای سنسوری بی سیمی و وب علی رضا شارعی بیلندی، دکتر مهدی یعقوبی، دکتر سعید طوسی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
104 1120-ICTCK خوشه‌بندی مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان دوقلو به منظور انتخاب ویژگی در مساله دسته‌بندی داده‌های ریزآرایه نفیسه سلیمانی، دکتر محمد حسین معطر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
105 1081-ICTCK رایانش ابری- شهرداری ابری (مطالعه موردی ابرشهرداری مشهد) امیرحسن اسدیان، رقیه حاجی زاده طوسی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
106 1224-ICTCK راهکار فراابتکاری برای حل مدل بهینه‌سازی همزمان مسیریابی و مکانیابی پایانه اتوبوسرانی مرضیه میرجمالی، فاطمه سعادت‌جو مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
107 1125-ICTCK ردیابی هدف متحرک با استفاده از ماشین یادگیر بیشینه و جابه جایی میانگین رضا فروزنده، رضا قائمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
108 1090-ICTCK رمزنگاری تصویر مبتنی بر تجزیه سطح بیت و توابع آشوب ابوالفضل یاقوتی، متینه زوار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
109 1022-ICTCK روش های افزایش امنیت در شبکه های رادیو شناختی مشارکتی امید امامی، مجتبی عسگری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
110 1089-ICTCK سیستم اتوماسیون خانگی با استفاده از شبکه های حسگر بیسیم و منطق فازی علی جعفری منفرد، حسین مومن زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
111 1226-ICTCK سیستم پیشنهاد دهنده گردشگری مبتنی بر فیلترینگ مشارکتی با استفاده از تصاویر دارای برچسب جغرافیایی سمیه مجیر مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
112 1141-ICTCK سیستم مکان یابی اشیاء بر اساس دوربین گوشی های هوشمند اندرویدی افسانه مرواری، سعید طوسی زاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
113 1139-ICTCK شناسایی تراکنش‌های مشکوک در عملیات ضد پول‌شویی به کمک مدل ترکیبی هوشمند مبتنی بر خوشه‌بندی شبکه‌های عصبی و فیلترهای رگرسیونی Elham Pasban، رضا قائمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
114 1185-ICTCK شناسایی و اولویت بندی کارکردهای اینترنت اشیاء پزشکی(IOMT) برمبنای بهبود مولفه های اثربخشی وکیفیت فعالیت های بیمارستانی وسلامت علی رمضانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
115 1007-ICTCK شهر الکترونیک مهرداد برون مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
116 1188-ICTCK طراحی بهینه کنترل کننده دینامیکی ژنراتور القایی دو سو تغذیه در نیروگاه های جزر و مدی شهریار رحمانی، محمد ناصر هاشمنیا مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
117 1104-ICTCK طراحی پروتکل ارتباطی در نودهای سنسوری خانه هوشمند و امن سازی آن با مدل آشوب Logestic علی رضا شارعی بیلندی، دکتر سعید طوسی زاده، دکتر مهدی یعقوبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
118 1124-ICTCK (R1) طراحی حلقه قفل شده تاخیر(Delay Locked Loop) با استفاده از آشکارساز فاز/فرکانس (Phase Frequency Detector) سرعت بالا در ضرب کننده های فرکانسی محمد اسماعیل قربانی سرکتی، محمد غلامی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
119 1199-ICTCK طراحی سیستم پیشنهاد دهنده مقیاس بزرگ مبتنی بر ماشین یادگیر مفرط محمد ابراهیمی، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
120 1059-ICTCK طراحی کنترل‏ کننده مد لغزشی مرتبه کامل مبتنی بر شبکه عصبی برای سیستم آشوبناک مشعل پلاسما طلایه کاربینی، زهرا رحمانی چراتی، بهروز رضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
121 1016-ICTCK طراحی کنترل کننده فیلتر اکتیو موازی هوشمند به روش فازی عصبی مهدی عبدالهیان، سروش حسینی معصوم، جواد کرفی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
122 1130-ICTCK طراحی کنترل کننده مود لغزشی مرتبه کامل براساس تقریب‌گر فازی برای سیستم موتورPMSM‌ خدیجه اکبری آری، بهروز رضایی، صفا خاری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
123 1027-ICTCK طراحی و ساخت سیستم پرتابل الکتروکاردیوگرام(ECG) با قابلیت مشاهده از راه دور از طریق اینترنت ابوالفضل قنبرزاده سگزآبادی، مهدی طاهری، جلیل مظلوم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
124 1231-ICTCK طراحی و شبیه سازی کنترل مدل پیش‏بین آموزش‏پذیر تکرار شونده برای کنترل فرآیندهای چندمتغیره مقید بهزاد عرب، بهروز رضایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
125 1155-ICTCK کاهش تصادفا ت شهری با بهره گیری از فناوری اینترنت اشیاء ( مروری بر مدل های ابداعی در سایر کشورها) امیرحسن کسرائی، علی قهرمانی، امیرعباس فرهمند مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
126 1241-ICTCK یک چارچوب هوشمند نظارتی قابل اطمینان و ایمن برای انتقال داده‌ها با کمک منطق فازی در کاربردهای پزشکی شبکه‌های حسگر بی سیم سطح بدن حمید رضا بهزادمهر، رضا قائمی مقاله به صورت مشروط برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
127 1145-ICTCK کنترل ازدحام تطبیقی بر مبنای TCP برای شبکه های مرکز داده تعریف شده با نرم افزار علی اصغر منصوری، مهدی محرابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
128 1123-ICTCK کنترل تله ربات ها با استفاده از کنترل کننده مد فازی لغزشی دو مرحله ای نوید مشتاقی یزدانی، دکتر ریحانه کاردهی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
129 1107-ICTCK کنترل سرعت موتور DC با استفاده از مدل کنترل پیش بین و الگوریتم کرم شب تاب نگار رحیمی، دکتر ریحانه کاردهی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
130 1176-ICTCK کنترل مد لغزشی ترمینال جهت کنترل خطای موقعیت عرضی خودرو توسط دینامیک سیستم فرمان سید مرتضی مهدوی شهری، ریحانه کاردهی مقدم مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
131 1137-ICTCK ماشین یادگیر مفرط (ELM) نیمه نظارتی مقاوم و تنک ،مبتنی بر مفهوم کورآنتروپی پرستو ظریف، سید جواد سید مهدوی چابک مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
132 1201-ICTCK متدهای DevOps: خودکار سازی تغییرات و پیکربندی معماری نرم افزاری و بررسی آن در رده بانک اطلاعاتی فرزانه کیمیائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
133 1030-ICTCK محاسبه بهینه اجتماعی در بازی‌های بیزی با سه بازیکن امیررضا مهدوی شهری، محبوبه هوشمند، محمدرضا اکبرزاده توتونچی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
134 1056-ICTCK مدیریت برنامه ریزی هوشمند آموزشی دانشگاه مبتنی بر روش دلفی مونا کاردهی مقدم، الهه فقیه نیا، مریم خیرابادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
135 1072-ICTCK (R1) مدل یادگیری عمیق پیش‌بینی کننده رفتار انسان در یک شبکه اجتماعی سلامت کیان مسعودتمر، مهرداد جلالی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
136 1119-ICTCK مدل سازی ارتباط پارامترهای موثر هواشناسی بر آلاینده های هوا با استفاده از مدل احتمالی مبتنی بر شبکه های باور بیزین(مطالعه‌ی موردی شهر مشهد) محمدکامیار ارباب، افسانه شیری نژاد، مجید وفایی جهان، یحیی فرقانی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
137 1085-ICTCK مدلسازی سیستم های فوق آشوب با استفاده از شبکه عصبی ELM و بهبود پارامترهای آن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی SFS محدثه شکراللهی، دکتر مهدی یعقوبی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
138 1121-ICTCK مدلی مبتنی بر xgboost برای مقابله با مشکل شروع سرد در سیستم‌های توصیه‌گر مهدی رواخواه، حمید طباطبایی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
139 1250-ICTCK مروری بر ابزارهای شبیه سازی شبکهLTE وکاهش Handoverهای ناخواسته در آن حدیث احمدیان یزدی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
140 1186-ICTCK مروری بر ارزیابی و مدیریت ریسک در اینترنت اشیاء سمیه ایرانپاک، سید مهدی شهیدی، محمد پورمحمودحصار، دکتر سیدرضا کامل طباخ مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
141 1117-ICTCK مروری بر اهمیّت روش های رتبه بندی ویژگی بر بهبود دسته بندی داده های ریزآرایه نفیسه سلیمانی، دکتر محمد حسین معطر مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
142 1216-ICTCK مروری بر برخی از روش های موجود برای پیش‌بینی بیماری قلبی بهاره مشجری صنعتی، سید رضا کامل طباخ، مریم خیرآبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
143 1087-ICTCK مروری بر تکنیک های داده کاوی در تشخیص بیماری دیابت یاسمن خان قوئی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
144 1227-ICTCK مروری بر حسگرهای زیستی بلور فوتونی افروز افسری، محمد جوادیان صراف مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
145 1246-ICTCK مروری بر روش‌های داده‌کاوی برای تشخیص بیماری نارسایی کلیه ریحانه یعقوب زاده، سید رضا کامل طباخ، مریم خیرآبادی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
146 1032-ICTCK (R1) مروری بر روش های مختلف بهبود کیفیت تصاویر کم نور مهسا مرزبان، مهدی محرابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
147 1055-ICTCK مروری بر سیستم های توصیه گر در شبکه های اجتماعی الهام کارگر، مهدی محرابی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
148 1177-ICTCK مرور سیستماتیک بر تخمین تلاش توسعه نرم افزار به کمک الگوریتم یادگیری ماشین فرزانه کیمیائی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
149 1189-ICTCK مکانیابی بهینه کش در شبکه سلولی 5G مبتنی بر درخواست های کاربران سعیده آهنگری، محمدحسین یغمایی مقدم، امیرحسین مهاجرزاده مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
150 1235-ICTCK مکانیسم حذف نویز در سیستمهای کنترل با روش یادگیری تقویتی علی محمد کریمی مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
151 1193-ICTCK موازی سازی الگوریتم لبه یابی عمقی به وسیله عملیات مورفولوژیکی و هموارسازی مبتنی بر تصویر بر روی پردازنده های گرافیکی عبدالمجید ظریفی، حسین دلداری مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است