برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 کارگاه اصول و طراحی سیستم های فوتوولتائیک
1396-11-02 17:00-21:00
1396-11-03 17:00-21:00
دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 30
دانشجویی (با مقاله) 1,200,000 ریال 0 دلار
عادی (با مقاله) 1,200,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 1,800,000 ریال 0 دلار
عادی بدون پذیرش مقاله 2,400,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 1,800,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 2,400,000 ریال 0 دلار
دکتر محمدناصر هاشم نیا، مهندس امید مخلصی
2 کارگاه آموزشی مقاله نویسی (ISI)
1396-09-25 09:00-13:00
1396-09-25 14:30-18:30
دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 40
دانشجویی (با مقاله) 1,000,000 ریال 0 دلار
عادی (با مقاله) 2,400,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 1,000,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 1,000,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 1,000,000 ریال 0 دلار
دکتر مجتبی عسگری دکتر سید رضا کامل دکتر محبوبه هوشمند
3 کارگاه آموزشی Python
1396-11-02 14:00-20:00
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشکده مهندسی 30
دانشجویی (با مقاله) 900,000 ریال 0 دلار
عادی (با مقاله) 900,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 1,350,000 ریال 0 دلار
عادی بدون پذیرش مقاله 1,800,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 1,350,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 1,800,000 ریال 0 دلار
دکتر فرزاد تشتریان - مهندس نیوشا نوروزیان
4 کارگاه آموزشی Mininet
1396-11-03 14:00-20:00
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشکده مهندسی 30
دانشجویی (با مقاله) 900,000 ریال 0 دلار
عادی (با مقاله) 900,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 1,350,000 ریال 0 دلار
عادی بدون پذیرش مقاله 1,800,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 1,350,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 1,800,000 ریال 0 دلار
دکتر فرزاد تشتریان - مهندس نیوشا نوروزیان
5 Architectures and Applications of FPGA and CPLD; Embedded System Design Flow on Zynq using Vivado
1396-11-01 14:00-20:00
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دانشکده مهندسی 30
دانشجویی (با مقاله) 900,000 ریال 0 دلار
عادی (با مقاله) 900,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 1,350,000 ریال 0 دلار
عادی بدون پذیرش مقاله 1,800,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 1,350,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 1,800,000 ریال 0 دلار
دکتر سید عابد حسینی، مهندس امین اباذری
6 Deep Learning for Computer Vision with Python
1396-10-30 14:00-20:00
دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد 30
دانشجویی (با مقاله) 900,000 ریال 0 دلار
عادی (با مقاله) 900,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 1,350,000 ریال 0 دلار
عادی بدون پذیرش مقاله 1,800,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 1,350,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 1,800,000 ریال 0 دلار
دکتر سید جواد سید مهدوی چابک، مهندس کمال دوگوهر
7 کارگاه امنیت تجهیزات IOT وا پلیکیشن های مرتبط در شهر هوشمند
1396-11-05 13:30-15:30
سالن اینترنت، دانشکده ی مهندسی دانشگاه ازاد اسلامی مشهد
دانشجویی (با مقاله) 300,000 ریال 0 دلار
عادی (با مقاله) 750,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 750,000 ریال 0 دلار
عادی بدون پذیرش مقاله 750,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 750,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 750,000 ریال 0 دلار
سید پویا حجازی، امیر حسین مهاجر زاده، رضا موسوی
8 کارگاه سیستم های کشف و اعلام حریق
1396-11-05 13:30-17:30
دانشجویی (با مقاله) 600,000 ریال 0 دلار
عادی (با مقاله) 1,500,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 1,500,000 ریال 0 دلار
عادی بدون پذیرش مقاله 1,500,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 1,500,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 1,500,000 ریال 0 دلار
مهندس نعمت ایل بیگی، مهندس امین عیدی
9 کارگاه داده کاوی
1396-11-04 13:30-15:30
دانشجویی (با مقاله) 750,000 ریال 0 دلار
عادی (با مقاله) 750,000 ریال 0 دلار
دانشجویی بدون پذیرش مقاله 750,000 ریال 0 دلار
عادی بدون پذیرش مقاله 750,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (دانشجویی) 750,000 ریال 0 دلار
فقط شرکت در کارگاه (آزاد) 300,000 ریال 0 دلار
دکتر مهرداد جلالی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.